در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
علوم ۹ (کات)
دبیر: مظفر اعتضادی فر پایه نهم آموزش کپسولی خرید یکجای کل فصل ها با 29٪ تخفیف 10000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر 2 جلسه 1000 تومان
فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 2 جلسه 1000 تومان
فصل 4: حرکت چیست 2 جلسه 1000 تومان
فصل 5: نیرو 2 جلسه 1000 تومان
فصل 6: فشار و آثار آن 2 جلسه 1000 تومان
فصل 7: ماشین ها 2 جلسه 1000 تومان
فصل 8: زمین ساخت ورقه ای 2 جلسه 1000 تومان
فصل 9: آثاری از گذشته زمین 1 جلسه 1000 تومان
فصل 10: نگاهی به فضا 2 جلسه 1000 تومان
فصل 11: گوناگونی جانداران 2 جلسه 1000 تومان
فصل 12: دنیای گیاهان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: جانوران بی مهره 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: جانوران مهره دار 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: باهم زیستن 1 جلسه 1000 تومان