در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
08 تابع متناوب
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 24٪ تخفیف 16000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مفهوم دوره تناوب ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 دوره تناوب توابع معروف 2 جلسه 6000 تومان
فصل 3: 03 اعمال جبری روی توابع متناوب 1 جلسه 4000 تومان
فصل 4: 04 انتقال انقباض انبساط روی توابع متناوب 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 05 یافتن پارامترهای مجهول در سوالات متناوب 3 جلسه 9000 تومان