در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
13 مغناطیس
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 23000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 252 درسنامه جامع مغناطیس ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 253 تستهای مغناطیس 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: 254 بار متحرک در میدان مغناطیسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 255 تستهای بار متحرک در میدان مغناطیسی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 5: 256 چرخش بار در میدان مغناطیسی-آزمایش تامسون 1 جلسه 3000 تومان
فصل 6: 257 سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: 258 تستهای سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 8: 259 میدان در اطراف سیم حامل جریان 1 جلسه 3000 تومان
فصل 9: 260 تستهای میدان در اطراف سیم حامل جریان 1 جلسه 2000 تومان
فصل 10: 261 تعادل میدانی در مغناطیس 1 جلسه 2000 تومان
فصل 11: 262 مطالعه زاویه ها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 12: 263 نیروی بین دو سیم موازی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 264 تستهای نیروی بین دو سیم موازی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: 265 پیچه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 266 تستهای پیچه 1 جلسه 2000 تومان
فصل 16: 267 سیملوله 1 جلسه 1000 تومان
فصل 17: 268 تستهای سیملوله 1 جلسه 3000 تومان