در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 مفاهیم
دبیر: غلامحسین شیروانی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 588000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 زیر اتمی ها و واکنش هسته ای ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 اعداد کوانتومی 3 جلسه 16000 تومان
فصل 3: 03 آرایش الکترونی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 4: 04 آرایش الکترونی (سرعتی) 5 جلسه 27000 تومان
فصل 5: 05 طیف نشری خطی 1 جلسه 6000 تومان
فصل 6: 06 تست آرایش الکترونی و جدول تناوبی 2 جلسه 10000 تومان
فصل 7: 07 جدول تناوبی و فلزها ونا فلزها و شبه فلزها 3 جلسه 12000 تومان
فصل 8: 08 آرایش الکترونی یونها در جدول تناوبی 3 جلسه 12000 تومان
فصل 9: 09 جدول تناوبی و شعاع اتمی و یونی 2 جلسه 10000 تومان
فصل 10: 10 جدول تناوبی واکنش پذیری میان اتمها 2 جلسه 11000 تومان
فصل 11: 11 تست جدول تناوبی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 12: 12 جامدهای یونی و انرژی شبکه بلور 3 جلسه 12000 تومان
فصل 13: 13 جامدهای فلزی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 14: 14 پیوند کووالانسی معرفی و پیوند یگانه 3 جلسه 19000 تومان
فصل 15: 15 پیوند کووالانسی و پیوند دوگانه و سه گانه 2 جلسه 9000 تومان
فصل 16: 16 پیوند کووالانسی داتیو 2 جلسه 7000 تومان
فصل 17: 17 پیوند کووالانسی رسم اسیدهای اکسیژندار و آنیون اسیدهای اکسیژندار 2 جلسه 8000 تومان
فصل 18: 18 پیوند کووالانسی رسم یونهای معمولی 3 جلسه 12000 تومان
فصل 19: 19 رسم نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی و گشتاور دوقطبی و قطبیت 3 جلسه 14000 تومان
فصل 20: 20 نیروهای بین مولکولی و اندروالسی و هیدروژنی 3 جلسه 11000 تومان
فصل 21: 21 نقطه جوش 2 جلسه 9000 تومان
فصل 22: 22 عدد اکسایش 4 جلسه 17000 تومان
فصل 23: 23 جامدهای کووالانسی سیلیس ، گرافیت و الماس 3 جلسه 12000 تومان
فصل 24: 24 طول پیوند و شعاع اتمی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 25: 25 تفهیم واکنش و انواع واکنش ترکیب یگانه و دوگانه 2 جلسه 9000 تومان
فصل 26: 26 نامگذاری ترکیبات معدنی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 27: 27 مفهوم چندتایی و چند اتمی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 28: 28 آشنائی با ترکیبات آلی و گروه عاملی 3 جلسه 13000 تومان
فصل 29: 29 نامگذاری ترکیبات آلی 4 جلسه 21000 تومان
فصل 30: 30 تست نامگذاری ترکیبات آلی 4 جلسه 15000 تومان
فصل 31: 31 رسم ایزومر 2 جلسه 6000 تومان
فصل 32: 32 واکنشها در شیمی آلی 4 جلسه 19000 تومان
فصل 33: 33 نامگذاری استرها 1 جلسه 4000 تومان
فصل 34: 34 پلیمریزاسیون آلکنها _ افزایشی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 35: 35 پلیمریزاسیون اسید و الکل _ تراکمی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 36: 36 نقشه پتانسیل الکترواستاتیکی و قطبیت در ترکیبات آلی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 37: 37 محاسبه تعداد پیوند در ترکیبات آلی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 38: 38 واکنش سوختن ترکیبات آلی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 39: 39 موازنه واکنشهای شیمیائی به روش معمولی 4 جلسه 16000 تومان
فصل 40: 40 موازنه نیم واکنشها 2 جلسه 7000 تومان
فصل 41: 41 موازنه واکنشهای اکسایش کاهشی به روش مستقیم 3 جلسه 12000 تومان
فصل 42: 42 علت انحلال و تولید محلول 2 جلسه 9000 تومان
فصل 43: 43 انحلال مولکولی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 44: 44 انحلال یونی و آبپوشی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 45: 45 انحلال گازها _ انواع انحلال 1 جلسه 3000 تومان
فصل 46: 46 انحلال پذیری 2 جلسه 6000 تومان
فصل 47: 47 انحلال گازها _ اثر فشار _ قانون هنری _ دما 1 جلسه 4000 تومان
فصل 48: 48 الکترولیت و رسانایی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 49: 49 کلویید و اثر تیندال 1 جلسه 4000 تومان
فصل 50: 50 پاک کننده صابونی و غیر صابونی جامد و مایع 3 جلسه 12000 تومان
فصل 51: 51 اسمز 2 جلسه 5000 تومان
فصل 52: 52 خواص گازها 3 جلسه 18000 تومان
فصل 53: 53 جداسازی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 54: 54 گرما و دما 2 جلسه 11000 تومان
فصل 55: 55 ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمائی ویژه 3 جلسه 11000 تومان
فصل 56: 56 فرآیندهای گرماده و گرماگیر 2 جلسه 10000 تومان
فصل 57: 57 رابط طول پیوند و انرژی پیوند 2 جلسه 7000 تومان
فصل 58: 58 آنتالپی یا گرمای سوختن و ارزش سوختی 1 جلسه 6000 تومان
فصل 59: 59 تست گرما 1 جلسه 4000 تومان
فصل 60: 60 سینتیک عوامل موثر بر سرعت 3 جلسه 10000 تومان
فصل 61: 61 نمودار انرژی پیشرفت واکنش 3 جلسه 15000 تومان
فصل 62: 62 مبدل کاتالیستی بنزینی و مبدل کاتالیستی گازوئیلی 2 جلسه 11000 تومان
فصل 63: 63 مفهوم تعادل و ثابت تعادل 2 جلسه 9000 تومان
فصل 64: 64 عامل موثر غلظت در تعادل 2 جلسه 10000 تومان
فصل 65: 65 عامل موثر فشار در تعادل 3 جلسه 12000 تومان
فصل 66: 66 عامل موثر دما در تعادل 2 جلسه 7000 تومان
فصل 67: 67 تجزیه و تعادل کلسیم کربنات NO2 و N2O4 2 جلسه 8000 تومان
فصل 68: 68 هابر 2 جلسه 8000 تومان
فصل 69: 69 تست تعادل 4 جلسه 16000 تومان
فصل 70: 70 نظریه آرنیوس اکسید بازی و اکسید اسیدی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 71: 71 واکنش خنثی شدن اسید باز 2 جلسه 8000 تومان
فصل 72: 72 اسید باز قوی و ضعیف و رسانائی 2 جلسه 9000 تومان
فصل 73: 73 ثابت یونش آب PH و POH 2 جلسه 6000 تومان
فصل 74: 74 ثابت یونش اسیدها و بازها 3 جلسه 12000 تومان
فصل 75: 75 بازکردن لوله ها و پاک کننده خورنده 1 جلسه 5000 تومان
فصل 76: 76 جملات درست و نادرست اسید باز 2 جلسه 7000 تومان
فصل 77: 77 سلول گالوانی 2 جلسه 10000 تومان
فصل 78: 78 جدول پتانسیل کاهش 2 جلسه 10000 تومان
فصل 79: 79 جدول پتانسیل کاهش اکسنده و کاهنده 2 جلسه 10000 تومان
فصل 80: 80 جدول پتانسیل کاهش انجام پذیر بودن واکنش 4 جلسه 18000 تومان
فصل 81: 81 تست سلول گالوانی و جدول پتانسیل کاهش 7 جلسه 30000 تومان
فصل 82: 82 سلول سوختی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 83: 83 خوردگی آهن 2 جلسه 7000 تومان
فصل 84: 84 حفاظت کاتدی 3 جلسه 12000 تومان
فصل 85: 85 برقکافت 2 جلسه 9000 تومان
فصل 86: 86 برقکافت آب 1 جلسه 3000 تومان
فصل 87: 87 سلول هال 1 جلسه 3000 تومان
فصل 88: 88 سلول دانز و برقکافت mgcl2 1 جلسه 7000 تومان
فصل 89: 89 آبکاری 2 جلسه 8000 تومان
فصل 90: 90 تست الکترو شیمی 4 جلسه 15000 تومان