در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 مسایل شیمی
دبیر: غلامحسین شیروانی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 252000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 فرمول شیروانی محاسبه فوق سریع مول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مول تقسیم بر ضریب a-x 4 جلسه 17000 تومان
فصل 3: 03 مول ضرب در ظرفیت 4 جلسه 16000 تومان
فصل 4: 04 نمودار شناسی مول - زمان و غلظت زمان 4 جلسه 15000 تومان
فصل 5: 05 تست استوکیومتری 9 جلسه 39000 تومان
فصل 6: 06 مسائل محلولها 3 جلسه 14000 تومان
فصل 7: 07 مسائل معادلات انحلال پذیر 2 جلسه 7000 تومان
فصل 8: 08 مسائل واکنش محلولها و تست 3 جلسه 12000 تومان
فصل 9: 09 مسائل گرما 2 جلسه 10000 تومان
فصل 10: 10 تست گرما 4 جلسه 15000 تومان
فصل 11: 11 مسائل سینتیک 3 جلسه 11000 تومان
فصل 12: 12 تمرین و تست سینتیک 5 جلسه 19000 تومان
فصل 13: 13 مسائل تعادل 3 جلسه 13000 تومان
فصل 14: 14 تست تعادل 7 جلسه 39000 تومان
فصل 15: 15 اسید باز میدان PH 4 جلسه 16000 تومان
فصل 16: 16 اسید باز KA 3 جلسه 15000 تومان
فصل 17: 17 اسید باز خنثی شدن 2 جلسه 9000 تومان
فصل 18: 18 اسید باز تمرین و تست 7 جلسه 27000 تومان
فصل 19: 19 مسائل الکتروشیمی 2 جلسه 10000 تومان
فصل 20: 20 تست الکتروشیمی 3 جلسه 12000 تومان
فصل 21: 21 مسائل پلیمریزاسیون افزایشی 1 جلسه 8000 تومان
فصل 22: 22 تست پلیمریزاسیون افزایشی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 23: 23 مسائل پلیمریزاسیون تراکمی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 24: 24 تست پلیمریزاسیون تراکمی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 25: 25 مسائل آزاد 3 جلسه 10000 تومان
فصل 26: 26 مسائل جرم اتمی میانگین 3 جلسه 11000 تومان