در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
12 مدار
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 63000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 227 درسنامه جامع مدار ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 228 تستهای مدار 5 جلسه 16000 تومان
فصل 3: 229 رئوستا 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 230 تستهای رئوستا و حلقه های رنگی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: 231 ترمیستور-مقاومت نوری-دیود 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: 232 تستهای ترمیستور-مقاومت نوری-دیود 1 جلسه 1000 تومان
فصل 7: 233 اتصال کوتاه-آمپرسنج و ولت سنج-کلید 1 جلسه 3000 تومان
فصل 8: 234 تستهای اتصال کوتاه-آمپرسنج و ولت سنج-کلید 1 جلسه 3000 تومان
فصل 9: 235 تقسیم ولتاژو جریان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 10: 236 تستهای تقسیم ولتاژ و جریان 2 جلسه 7000 تومان
فصل 11: 237 باتری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: 238 تستهای باتری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 13: 239 شارژ و دشارژ 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: 240 تستهای شارژ و دشارژ 6 جلسه 20000 تومان
فصل 15: 241 تغییرات کیفی در مدار 1 جلسه 1000 تومان
فصل 16: 242 تستهای تغییرات کیفی در مدار 1 جلسه 3000 تومان
فصل 17: 243 تستهای توان در مدار 4 جلسه 11000 تومان
فصل 18: 244 توان قابل تحمل 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 245 تستهای توان قابل تحمل 2 جلسه 4000 تومان
فصل 20: 246 انواع توان باتری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 21: 247 تستهای انواع توان باتری 2 جلسه 3000 تومان
فصل 22: 248 نمودار توان باتری بر حسب جریان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 23: 249 تستهای توان باتری بر حسب جریان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 24: 250 جمع بندی توان های باتری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 25: 251 تستهای جمع بندی توان های باتری 1 جلسه 2000 تومان