در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 دینامیک
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 110000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 11 درسنامه جامع دینامیک ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 12 تستهای مفاهیم دینامیک 6 جلسه 23000 تومان
فصل 3: 13 آسانسور 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 14 تستهای آسانسور 1 جلسه 4000 تومان
فصل 5: 15 معرفی نیروها 4 جلسه 11000 تومان
فصل 6: 16 درسنامه تکمیلی اصطکاک 2 جلسه 4000 تومان
فصل 7: 17 تستهای اصطکاک 7 جلسه 19000 تومان
فصل 8: 18 نیروی واکنش سطح 1 جلسه 1000 تومان
فصل 9: 19 تستهای نیروی واکنش سطح 1 جلسه 1000 تومان
فصل 10: 20 درسنامه تکانه و ضربه 1 جلسه 2000 تومان
فصل 11: 21 تستهای تکانه و ضربه 4 جلسه 8000 تومان
فصل 12: 22 درسنامه تعادل 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 23 تستهای تعادل 2 جلسه 3000 تومان
فصل 14: 24 قضیه سینوسها در تعادل 1 جلسه 2000 تومان
فصل 15: 25 تستهای تکمیلی تعادل 3 جلسه 6000 تومان
فصل 16: 26 سینماتیک حرکت دایره ای ویژه رشته ریاضی 5 جلسه 11000 تومان
فصل 17: 27 تستهای سینماتیک حرکت دایره ای ویژه رشته ریاضی 3 جلسه 7000 تومان
فصل 18: 28 سطح زیر نمودار سرعت زمان دایره ای ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 29 تستهای سطح زیر نمودار سرعت زمان دایره ای ویژه رشته ریاضی 2 جلسه 3000 تومان
فصل 20: 30 چرخ دنده ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 21: 31 درسنامه نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 22: 32 تستهای نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی 5 جلسه 12000 تومان
فصل 23: 33 درسنامه تکمیلی نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 24: 34 تستهای تکمیلی نیروی مرکز گرا ویژه رشته ریاضی 4 جلسه 9000 تومان
فصل 25: 35 قطار وحشت ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 26: 36 تستهای قطار وحشت ویژه رشته ریاضی 3 جلسه 8000 تومان
فصل 27: 37 ماهواره ها ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 28: 38 تستهای ماهواره ها ویژه رشته ریاضی 3 جلسه 7000 تومان
فصل 29: 39 چرخش بار در میدان مغناطیسی ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 30: 40 تستهای چرخش بار در میدان مغناطیسی ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 2000 تومان