در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
08 اندازه گیری
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 28٪ تخفیف 48000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 158 درسنامه جامع اندازه گیری ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 159 تستهای اندازه گیری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 3: 160 آشنایی با یکاهای حجم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 161 نماد علمی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: 162 رقم های با معنا 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: 163 بازی با پیشوندها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 7: 164 تستهای بازی با پیشوندها 3 جلسه 10000 تومان
فصل 8: 165 رقم غیر قطعی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 9: 166 دقت و خطا 1 جلسه 2000 تومان
فصل 10: 167 استخراج خطا 1 جلسه 2000 تومان
فصل 11: 168 تستهای استخراج خطا 3 جلسه 10000 تومان
فصل 12: 169 کولیس و ریزسنج 1 جلسه 2000 تومان
فصل 13: 170 تستهای کولیس و ریز سنج 1 جلسه 2000 تومان
فصل 14: 171 گرد کردن 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 172 تستهای گرد کردن 2 جلسه 5000 تومان
فصل 16: 173 چگالی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 17: 174 تستهای چگالی 3 جلسه 11000 تومان
فصل 18: 175 حجم واقعی و حجم ظاهری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 176 چگالی مخلوط ها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 20: 177 تستهای چگالی مخلوط 3 جلسه 11000 تومان