در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
06 قدر مطلق
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 43000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مفهوم اولیه قدر مطلق ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 قدر مطلق و همسایگی 3 جلسه 10000 تومان
فصل 3: 03 حل معادلات قدر مطلق 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 04 حل نامعادلات قدر مطلق 2 جلسه 6000 تومان
فصل 5: 05 سه مدل برای حل معادلات و نامعادلات قدر مطلق 4 جلسه 12000 تومان
فصل 6: 06 آشنایی با نامساوی های قدر مطلق 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: 07 شیب شناسی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 8: 08 نمودار توابع قدر مطلق 6 جلسه 21000 تومان