در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
05 موج
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 37٪ تخفیف 85000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 100 تیغه متوازی السطوح ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 101 تستهای تیغه متوازی السطوح 1 جلسه 3000 تومان
فصل 3: 102 برخورد نور با کره 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 103 سراب 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: 104 رابطه ضریب شکست با طول موج 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: 105 تستهای تکمیلی شکست 1 جلسه 1000 تومان
فصل 7: 106 پاشندگی نور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 8: 107 عمق حقیقی و ظاهری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 9: 108 پراش ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 10: 109 تستهای پراش ویژه رشته ریاضی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 11: 110 تداخل امواج ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 12: 111 تستهای تداخل امواج ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 112 تداخل امواج در دو بعد ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 14: 113 تستهای تداخل امواج در دو بعد ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 15: 114 تداخل امواج در یک بعد ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 16: 115 امواج ایستاده در دو بعد و آزمایش یانگ ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 17: 116 تستهای آزمایش یانگ ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 18: 117 آزمایش یانگ در مایع ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 118 امواج ایستاده در یک بعد ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 20: 119 تستهای امواج ایستاده در یک بعد ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 21: 120 ریسمان مرتعش ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 22: 121 تستهای ریسمان مرتعش ویژه رشته ریاضی 6 جلسه 16000 تومان
فصل 23: 122 لوله های صوتی ویژه رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 24: 62 معرفی موج 1 جلسه 4000 تومان
فصل 25: 63 تستهای مفاهیم موج 2 جلسه 4000 تومان
فصل 26: 64 پیوند برادری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 27: 65 تستهای پیوند برادری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 28: 66 انتشار موج در ریسمان 1 جلسه 2000 تومان
فصل 29: 67 تستهای انتشار موج 2 جلسه 4000 تومان
فصل 30: 68 مفهوم نقش موج 1 جلسه 1000 تومان
فصل 31: 69 تستهای نقش موج 5 جلسه 15000 تومان
فصل 32: 70 اختلاف فاز بین دو نقطه معین 1 جلسه 1000 تومان
فصل 33: 71 تستهای اختلاف فاز بین دو نقطه معین 1 جلسه 1000 تومان
فصل 34: 72 انرژی موج 1 جلسه 1000 تومان
فصل 35: 73 موجهای الکترومغناطیسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 36: 74 تستهای موجهای الکترومغناطیسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 37: 75 طیف امواج الکترومغناطیس 1 جلسه 1000 تومان
فصل 38: 76 تستهای طیف امواج الکترومغناطیس 1 جلسه 1000 تومان
فصل 39: 77 معرفی صوت 1 جلسه 2000 تومان
فصل 40: 78 تستهای صوت 1 جلسه 3000 تومان
فصل 41: 79 شدت صوت 1 جلسه 1000 تومان
فصل 42: 80 تستهای شدت صوت 1 جلسه 1000 تومان
فصل 43: 81 تراز شدت صوت 1 جلسه 1000 تومان
فصل 44: 82 تستهای تراز شدت صوت 2 جلسه 4000 تومان
فصل 45: 83 تراز شدت نسبی صوت 1 جلسه 1000 تومان
فصل 46: 84 تستهای تراز شدت نسبی صوت 2 جلسه 5000 تومان
فصل 47: 85 اثر دوپلر 1 جلسه 2000 تومان
فصل 48: 86 تستهای اثر دوپلر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 49: 87 اثر دوپلر در امواج الکترومغناطیس 1 جلسه 1000 تومان
فصل 50: 88 بازتاب از مانع سخت و نرم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 51: 89 قانونهای بازتاب نور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 52: 90 تستهای قانونهای بازتاب نور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 53: 91 دوران آینه های تخت 1 جلسه 2000 تومان
فصل 54: 92 میدان دید 1 جلسه 1000 تومان
فصل 55: 93 تستهای میدان دید 1 جلسه 2000 تومان
فصل 56: 94 بازتاب از دو آینه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 57: 95 تستهای بازتاب از دو آینه 2 جلسه 4000 تومان
فصل 58: 96 شکست موج 1 جلسه 2000 تومان
فصل 59: 97 تستهای شکست موج 1 جلسه 1000 تومان
فصل 60: 98 قانونهای شکست نور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 61: 99 تستهای شکست نور 2 جلسه 4000 تومان