در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
تاریخ ادبیات
دبیر: محسن منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 59٪ تخفیف 120000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: آندره ژِید ثبت‌نام رایگان
فصل 2: ابتهاج 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: ابوالسحاق نیشابوری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: احمد عربلو 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: اخلاق محسنی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: ادبیات انقلاب 1 جلسه 1000 تومان
فصل 7: ادبیات حماسی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 8: ادبیات داستانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 9: ادبیات غنایی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 10: اقبال لاهوری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 11: باخ 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: باذل مشهدی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: باکنر تراویک 1 جلسه 2000 تومان
فصل 14: بدیع زمان فروزانفر 1 جلسه 2000 تومان
فصل 15: بزرگان ادبیات 1 جلسه 2000 تومان
فصل 16: بهجت تبریزی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 17: بیهقی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 18: تاگور 1 جلسه 5000 تومان
فصل 19: تستهای سال دهم 2 جلسه 15000 تومان
فصل 20: تستهای سال دوازدهم 1 جلسه 9000 تومان
فصل 21: تستهای سال یازدهم 2 جلسه 22000 تومان
فصل 22: جامی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 23: جبران خلیل جبران 1 جلسه 5000 تومان
فصل 24: جلال آل احمد 1 جلسه 2000 تومان
فصل 25: جلال متینی 1 جلسه 6000 تومان
فصل 26: جمال زاده 1 جلسه 1000 تومان
فصل 27: جمال میر صادقی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 28: جمع اشعار 1 جلسه 3000 تومان
فصل 29: حافظ 1 جلسه 3000 تومان
فصل 30: حسب حال 1 جلسه 3000 تومان
فصل 31: حسنعلی محمدی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 32: خانلری 1 جلسه 4000 تومان
فصل 33: خواجه عبدالله انصاری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 34: دهخدا 1 جلسه 1000 تومان
فصل 35: دهلوی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 36: دوده 1 جلسه 1000 تومان
فصل 37: دکتر پاریزی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 38: رازی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 39: رباعی سرایان مشهور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 40: رسول پرویزی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 41: رضا امیرخانی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 42: رهی معیری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 43: زیبا النسا 1 جلسه 2000 تومان
فصل 44: زید طوسی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 45: سعدی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 46: سلمان هراتی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 47: سنگری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 48: سهراب سپهری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 49: سهروردی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 50: سپیده کاشانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 51: سیاوش کسرایی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 52: سید حسن حسینی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 53: سید مهدی شجاعی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 54: سیروس شمیسا 1 جلسه 2000 تومان
فصل 55: سیف فرغانی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 56: شاهرخی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 57: شاهنامه فردوسی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 58: شریعتی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 59: شفیعی کدکنی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 60: شمس الدین لاهیجی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 61: شکسپیر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 62: ضیادالدین ترابی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 63: طاهره صفارزاده 1 جلسه 1000 تومان
فصل 64: ظهیری سمرقندی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 65: عباس علی وفایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 66: عبدالحسین وجدانی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 67: عطار نیشابوری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 68: علی اسفندیاری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 69: علیرضا قزوه 1 جلسه 2000 تومان
فصل 70: عنصرالمعالی کیکاووس 1 جلسه 2000 تومان
فصل 71: عیسی لطف آبادی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 72: عین القضات همدانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 73: غالی شکری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 74: غلامحسین یوسفی 1 جلسه 9000 تومان
فصل 75: فخرالدین عراقی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 76: فخرالدین علی صفی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 77: فخرالدین گرگانی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 78: فرانسوا کوپه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 79: فرهنگ بزرگ سخن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 80: فریدون مشیری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 81: فیریدریش شیللر 1 جلسه 2000 تومان
فصل 82: فیض کاشانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 83: قیصر امین پور 1 جلسه 2000 تومان
فصل 84: مجد خوافی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 85: محتشم کاشانی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 86: محقق زاده 1 جلسه 2000 تومان
فصل 87: محمد اشتهاردی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 88: محمد بهمن بیگی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 89: محمد تقی بهار 1 جلسه 2000 تومان
فصل 90: محمد عوفی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 91: محمد قهرمان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 92: محمدبن منور 1 جلسه 1000 تومان
فصل 93: محمدرضا رحمانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 94: محمدرضا سنگری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 95: محمدعلی ندوشن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 96: مرتضی آوینی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 97: مرتضی اسفندقه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 98: مصطفی خراسانی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 99: معصومه آباد 1 جلسه 1000 تومان
فصل 100: منصور فسایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 101: مهدی اخوان ثالث 1 جلسه 3000 تومان
فصل 102: مهدی حمیدی شیرازی 1 جلسه 6000 تومان
فصل 103: موسوی گرمارودی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 104: مولانا1 1 جلسه 1000 تومان
فصل 105: مولانا2 1 جلسه 3000 تومان
فصل 106: نادر ابراهیمی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 107: ناصرخسرو 1 جلسه 3000 تومان
فصل 108: نزار قبانی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 109: نصرالله منشی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 110: نظام الملک توسی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 111: نظام وفا 1 جلسه 2000 تومان
فصل 112: نظامی گنجوی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 113: واعظی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 114: وحشی بافقی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 115: ویکتورهوگو 1 جلسه 2000 تومان
فصل 116: پابلو نرودا 1 جلسه 1000 تومان
فصل 117: پروین اعتصامی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 118: کامور بخشایش 1 جلسه 4000 تومان
فصل 119: کتاب زادالمعاد 1 جلسه 1000 تومان
فصل 120: گوته 1 جلسه 4000 تومان