در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
10 لگاریتم
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 46000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مفهوم لگاریتم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 رسم توابع نمایی و لگاریتمی 3 جلسه 11000 تومان
فصل 3: 03 قانون 1 و 2 لگاریتم 1 جلسه 4000 تومان
فصل 4: 04 قانون 3 لگاریتم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 05 قانون 4 لگاریتم 1 جلسه 4000 تومان
فصل 6: 06 قوانین لگاریتم در یک نگاه 2 جلسه 6000 تومان
فصل 7: 07 حل معادلات لگاریتمی 5 جلسه 19000 تومان
فصل 8: 08 حل نامعادلات لگاریتمی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 9: 09 محاسبه لگاریتم اعداد اعشاری 1 جلسه 3000 تومان
فصل 10: 10 لگاریتم و ph 1 جلسه 1000 تومان
فصل 11: 11 لگاریتم و رشد و زوال 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: 12 لگاریتم و زلزله 1 جلسه 3000 تومان
فصل 13: 13 لگاریتم و نیمه عمر 2 جلسه 5000 تومان