در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
املا
دبیر: محسن منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 60٪ تخفیف 130000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 1001 دهم درس اول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 1002 دهم درس دوم 3 جلسه 7000 تومان
فصل 3: 1003 دهم درس سوم 4 جلسه 10000 تومان
فصل 4: 1004 دهم درس پنجم 3 جلسه 8000 تومان
فصل 5: 1005 دهم درس ششم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 6: 1006 دهم درس هفتم 3 جلسه 7000 تومان
فصل 7: 1007 دهم درس هشتم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 8: 1008 دهم درس نهم 2 جلسه 5000 تومان
فصل 9: 1009 دهم درس دهم 5 جلسه 14000 تومان
فصل 10: 1010 دهم درس یازدهم 3 جلسه 8000 تومان
فصل 11: 1011 دهم درس سیزدهم 2 جلسه 6000 تومان
فصل 12: 1012 دهم درس چهاردهم 1 جلسه 3000 تومان
فصل 13: 1013 دهم درس شانزدهم 2 جلسه 6000 تومان
فصل 14: 1014 دهم درس هفدهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 1015 دهم درس هجدهم 1 جلسه 3000 تومان
فصل 16: 1101 یازدهم درس اول 1 جلسه 2000 تومان
فصل 17: 1102 یازدهم درس دوم 3 جلسه 7000 تومان
فصل 18: 1103 یازدهم درس سوم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 19: 1104 یازدهم درس پنجم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 20: 1105 یازدهم درس ششم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 21: 1106 یازدهم درس هفتم 2 جلسه 3000 تومان
فصل 22: 1107 یازدهم درس هشتم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 23: 1108 یازدهم درس نهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 24: 1109 یازدهم درس دهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 25: 1110 یازدهم درس یازدهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 26: 1111 یازدهم درس دوازدهم 2 جلسه 5000 تومان
فصل 27: 1112 یازدهم درس چهاردهم 2 جلسه 3000 تومان
فصل 28: 1113 یازدهم درس پانزدهم 3 جلسه 5000 تومان
فصل 29: 1114 یازدهم درس شانزدهم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 30: 1115 یازدهم درس هفدهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 31: 1116 یازدهم درس هجدهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 32: 1201 دوازدهم درس یک 2 جلسه 4000 تومان
فصل 33: 1202 دوازدهم درس دوم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 34: 1203 دوازدهم درس سوم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 35: 1204 دوازدهم درس پنجم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 36: 1205 دوازدهم درس ششم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 37: 1206 دوازدهم درس هفتم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 38: 1207 دوازدهم درس هشتم 1 جلسه 3000 تومان
فصل 39: 1208 دوازدهم درس نهم 2 جلسه 3000 تومان
فصل 40: 1209 دوازدهم درس دهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 41: 1210 دوازدهم درس یازدهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 42: 1211 دوازدهم درس دوازدهم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 43: 1212 دوازدهم درس سیزدهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 44: 1213 دوازدهم درس چهاردهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 45: 1214 دوازدهم درس شانزدهم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 46: 1215 دوازدهم درس هفدهم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 47: 1216 دوازدهم درس هجدهم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 48: 1301 تستهای املا(ئ-ع) 2 جلسه 3000 تومان
فصل 49: 1302 تستهای املا(ت-ط) 1 جلسه 2000 تومان
فصل 50: 1303 تستهای املا(ز-ذ-ض-ظ) 6 جلسه 9000 تومان
فصل 51: 1304 تستهای املا(س-ث-ص) 2 جلسه 5000 تومان
فصل 52: 1305 تستهای املا(ق-غ) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 53: 1306 تستهای املا(ه-ح) 1 جلسه 2000 تومان
فصل 54: 1401 محمل هم آوایی(ه-ح) 3 جلسه 20000 تومان
فصل 55: 1402 هم آوایی (ت-ط) 1 جلسه 2000 تومان
فصل 56: 1403 هم آوایی(ئ-ع) 3 جلسه 17000 تومان
فصل 57: 1404 هم آوایی(ز-ذ-ض-ظ) 3 جلسه 8000 تومان
فصل 58: 1405 هم آوایی(س-ث-ص) 3 جلسه 8000 تومان
فصل 59: 1406 هم آوایی(ق-غ) 3 جلسه 5000 تومان
فصل 60: 1501 واژگان لغت (ت-ط) 7 جلسه 17000 تومان
فصل 61: 1502 واژگان لغت(ئ-ع) 4 جلسه 12000 تومان
فصل 62: 1503 واژگان لغت(ز-ذ-ض-ظ) 5 جلسه 11000 تومان
فصل 63: 1504 واژگان لغت(س-ث-ص) 5 جلسه 11000 تومان
فصل 64: 1505 واژگان لغت(ق-غ) 4 جلسه 9000 تومان
فصل 65: 1506 واژگان لغت(ه-ح) 6 جلسه 12000 تومان