در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
قرابت معنایی
دبیر: محسن منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با -3٪ تخفیف 150000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 00 جلسه صفر ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 01 خداوندگار 24 جلسه - 3 تا رایگان 26000 تومان
فصل 3: 02 عشق 43 جلسه 48000 تومان
فصل 4: 03 اخلاق-1 30 جلسه 35000 تومان
فصل 5: 04 اخلاق-2 16 جلسه 16000 تومان
فصل 6: 05 بیان واقعیتها 12 جلسه 14000 تومان
فصل 7: 06 ضمیمه 7 جلسه 7000 تومان