در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 یازدهم
دبیر: علیرضا یوسفیان پور پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 50٪ تخفیف 210000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 هدایت(اقسام هدایت) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 هدایت (نیازهای طبیعی و برتر) 2 جلسه 6000 تومان
فصل 3: 03 هدایت(بررسی نیازهای برتر) 5 جلسه 15000 تومان
فصل 4: 04 هدایت(بررسی آیات) 4 جلسه 12000 تومان
فصل 5: 05 تست(هدایت) 3 جلسه 8000 تومان
فصل 6: 06 هدایت (تحلیل متن) 3 جلسه 10000 تومان
فصل 7: 07 درس 2و3(دین واحد) 4 جلسه 11000 تومان
فصل 8: 08 تست(دین واحد) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 9: 09 درس 2و3(علل تعدد و ختم نبوت) 6 جلسه 15000 تومان
فصل 10: 10 تست(علل تعدد و ختم نبوت) 2 جلسه 3000 تومان
فصل 11: 11 درس2و3(معجزه) 6 جلسه 15000 تومان
فصل 12: 12 تحدی قرآن 2 جلسه 5000 تومان
فصل 13: 13 تست(معجزه،تحدی،امی بودن) 3 جلسه 6000 تومان
فصل 14: 14 درس2و3(تحلیل متن) 4 جلسه 10000 تومان
فصل 15: 15 درس4(مقدمه) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 16: 16 درس4(وظایف پیامبر) 5 جلسه 12000 تومان
فصل 17: 17 تست(وظایف پیامبر) 2 جلسه 3000 تومان
فصل 18: 18 درس4(ولایت معنوی و عصمت) 4 جلسه 8000 تومان
فصل 19: 19 تست(ولایت معنوی و عصمت) 1 جلسه 3000 تومان
فصل 20: 20 درس4(وحدت مسلمانان) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 21: 21 درس4(تحلیل متن) 2 جلسه 3000 تومان
فصل 22: 22 درس 5.(تداوم مرجعیت دینی و ولایت ظاهری) 1 جلسه 3000 تومان
فصل 23: 23 درس5(معرفی امام) 6 جلسه 16000 تومان
فصل 24: 24 درس5(آیه تطهیر و آیه اطاعت) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 25: 25 تست(درس5) 3 جلسه 8000 تومان
فصل 26: 26 درس7(حوادث بعد از رحلت پیامبر) 4 جلسه 12000 تومان
فصل 27: 27 تست(حوادث بعد از رحلت) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 28: 28 درس7(چالش های عصر ائمه) 3 جلسه 8000 تومان
فصل 29: 29 تست(چالش های عصر ائمه) 2 جلسه 4000 تومان
فصل 30: 30 درس 6 (رهبری پیامبر) 4 جلسه 12000 تومان
فصل 31: 31 درس6(رهبری امام علی ) 5 جلسه 13000 تومان
فصل 32: 32 تست(درس6) 1 جلسه 1000 تومان
فصل 33: 33 درس5.6.7(تحلیل متن) 2 جلسه 5000 تومان
فصل 34: 34 درس8(وظایف امامان) 6 جلسه 13000 تومان
فصل 35: 35 تست(وظایف امامان) 3 جلسه 5000 تومان
فصل 36: 36 درس8(مبارزات امامان) 5 جلسه 11000 تومان
فصل 37: 37 درس8(تحلیل متن) 1 جلسه 2000 تومان
فصل 38: 38 درس9.10(امام زمان و فقها) 6 جلسه 13000 تومان
فصل 39: 39 درس9.10(وظایف رهبر،مردم و کارگزاران) 3 جلسه 7000 تومان
فصل 40: 40 درس9.10(آیه و احادیث مربوط به فقها) 3 جلسه 5000 تومان
فصل 41: 41 تست(امام زمان و فقها) 4 جلسه 8000 تومان
فصل 42: 42 درس9.10(پایان تاریخ،موعود،مهدویت) 7 جلسه 17000 تومان
فصل 43: 43 تست(پایان تاریخ،موعود،مهدویت) 3 جلسه 6000 تومان
فصل 44: 44 درس9.10(تحلیل متن) 3 جلسه 6000 تومان
فصل 45: 45 درس11(اعزت و مفاهیم آن) 5 جلسه 14000 تومان
فصل 46: 46 درس 11(خود عال و خود دانی) 3 جلسه 9000 تومان
فصل 47: 47 تست(درس 11) 2 جلسه 5000 تومان
فصل 48: 48 درس11(تحلیل متن) 2 جلسه 6000 تومان
فصل 49: 49 درس12(مفاهیم ازدواج) 4 جلسه 19000 تومان
فصل 50: 50 درس12(آیات و احادیث ازدواج) 2 جلسه 9000 تومان
فصل 51: 51 تست(درس12) 2 جلسه 8000 تومان
فصل 52: 52 درس12(تحلیل متن) 2 جلسه 8000 تومان