در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
06 فیزیک اتمی
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 36٪ تخفیف 34000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 123 الکترون ولت ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 124 انواع کمیت فتون و نظریه پلانک 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: 125 تستهای تکمیلی نظریه پلانک 2 جلسه 4000 تومان
فصل 4: 126 اثر فتوالکتریک 1 جلسه 3000 تومان
فصل 5: 127 طیف 2 جلسه 3000 تومان
فصل 6: 128 سری طیف‌های هیدروژن 2 جلسه 3000 تومان
فصل 7: 129 تستهای سری طیفهای هیدروژن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 8: 130 الگوی اتمی تامسون و رادرفورد 1 جلسه 2000 تومان
فصل 9: 131 الگوی اتمی بوهر 2 جلسه 4000 تومان
فصل 10: 132 استخراج رشته های طیفی از مدل بوهر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 11: 133 تستهای رشته های طیفی 3 جلسه 6000 تومان
فصل 12: 134 انتقال هم ارز 1 جلسه 2000 تومان
فصل 13: 135 لیزر 1 جلسه 2000 تومان
فصل 14: 136 تستهای لیزر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 137 اثر فتوالکتریک رشته ریاضی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 16: 138 معمای زندانی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 17: 139 تستهای معمای زندانی 2 جلسه 5000 تومان
فصل 18: 140 تاثیر فرکانس بر انرژی جنبشی الکترونها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 141 تستهای تاثیر فرکانس بر انرژی جنبشی الکترونها 4 جلسه 8000 تومان