در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
15 آمار
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 25٪ تخفیف 38000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 جامعه ، نمونه ، جمع آوری داده ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 متغیر های تصادفی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 3: 03 شاخص های آماری ( مرکزی ) 4 جلسه 13000 تومان
فصل 4: 04 شاخص های آماری ( پراکندگی ) 5 جلسه 16000 تومان
فصل 5: 05 ضریب تغییرات 5 جلسه 20000 تومان