در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
07 جزء صحیح
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 22٪ تخفیف 46000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 یافتن جزء صحیح مقادیر مختلف ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حل معادلات و نامعادلات جزء صحیح 2 جلسه 4000 تومان
فصل 3: 03 ویژگی اول جزء صحیح 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 04 ویژگی دوم جزء صحیح 4 جلسه 13000 تومان
فصل 5: 05 ویژگی سوم جزء صحیح 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: 06 حل نامعادلات جزء صحیح به روش اعمال روی بازه ها 2 جلسه 7000 تومان
فصل 7: 07 جزء صحیح گرفتن از نمودار یک تابع 2 جلسه 8000 تومان
فصل 8: 08 رسم نمودار توابع جزء صحیح 5 جلسه 20000 تومان
فصل 9: 09 رسم سریع سه تابع معروف جزء صحیح 1 جلسه 4000 تومان