در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
04 نوسان
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 27٪ تخفیف 53000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 43 مثلثات کاربردی در نوسان ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 44 مفاهیم اولیه نوسان 2 جلسه 5000 تومان
فصل 3: 45 تستهای مفاهیم نوسان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 46 معادلات مکان زمان و سرعت زمان 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 47 تستهای معادلات مکان-زمان و سرعت-زمان 2 جلسه 5000 تومان
فصل 6: 48 جرم و فنر-آونگ 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: 49 درسنامه انرژی و تکمیل الگوی نوسان 1 جلسه 3000 تومان
فصل 8: 50 تستهای انرژی نوسانگر 5 جلسه 15000 تومان
فصل 9: 51 تستهای تکمیلی نوسان 4 جلسه 10000 تومان
فصل 10: 52 به هم بستن فنر ها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 11: 53 تستهای به هم بستن فنرها 2 جلسه 5000 تومان
فصل 12: 54 کمترین و بیشترین جابجایی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 55 تستهای کمترین و بیشترین جابجایی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 14: 56 رابطه مستقل از زمان 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 57 تستهای مستقل از زمان 2 جلسه 4000 تومان
فصل 16: 58 نوسان در فنر قائم 1 جلسه 1000 تومان
فصل 17: 59 تستهای نوسان در فنر قائم 4 جلسه 12000 تومان
فصل 18: 60 تشدید 1 جلسه 1000 تومان
فصل 19: 61 تستهای تشدید 1 جلسه 1000 تومان