در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
انسانی
دبیر: رضا شعبانی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 793000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 از اتم تا سلول ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مونومر،پلی مر،سنتز و هیدرولیز 3 جلسه 8000 تومان
فصل 3: 03 مونو،دی والیگوساکارید 2 جلسه 3000 تومان
فصل 4: 04 پلی ساکارید 4 جلسه 10000 تومان
فصل 5: 05 اسید چرپ و تری گلیسرید 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: 06 فسفولیپید 1 جلسه 1000 تومان
فصل 7: 07 کلسترول 1 جلسه 2000 تومان
فصل 8: 08 موم ها 1 جلسه 2000 تومان
فصل 9: 09 شناخت دنا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 10: 10 شناخت رنا 2 جلسه 3000 تومان
فصل 11: 100 گوش و تعادل 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: 101 بویایی و چشایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 13: 102 عوامل تاثیر گذار بر استخوان 2 جلسه 9000 تومان
فصل 14: 103 پیک های شیمیایی و مقایسه آنها 4 جلسه 16000 تومان
فصل 15: 104 هورمون های تیروئیدی و پارا تیروئیدی 3 جلسه 11000 تومان
فصل 16: 105 هورمون های رشد،اکسی توسین و فوق کلیه 4 جلسه 15000 تومان
فصل 17: 106 هورمون های جنسی 4 جلسه 17000 تومان
فصل 18: 107 پانکراس و دیابت 3 جلسه 12000 تومان
فصل 19: 108 بیماریها و خط اول دفاع 3 جلسه 17000 تومان
فصل 20: 109 یاخته دندریتی ، پرفورین و پروتئین دفاعی 4 جلسه 18000 تومان
فصل 21: 11 پروتین و ساختار آن 7 جلسه 26000 تومان
فصل 22: 110 دفاع اختصاصی 3 جلسه 12000 تومان
فصل 23: 111 ایمنی فعال و غیر فعال 2 جلسه 5000 تومان
فصل 24: 112 دستگاه تولید مثل مرد 5 جلسه 25000 تومان
فصل 25: 113 دستگاه تولید مثل زن 6 جلسه 22000 تومان
فصل 26: 114 تخمک زایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 27: 115 از القاح تا بلاستوسیست 2 جلسه 5000 تومان
فصل 28: 116 کریون،آمنیون و جفت 5 جلسه 15000 تومان
فصل 29: 117 دوقولوها 1 جلسه 2000 تومان
فصل 30: 118 مبانی ژنتیک 4 جلسه 14000 تومان
فصل 31: 119 انواع تقسیم 1 جلسه 4000 تومان
فصل 32: 12 آنزیمها 5 جلسه 13000 تومان
فصل 33: 120 اینترفاز و میتوز 4 جلسه 14000 تومان
فصل 34: 121 سرطان 1 جلسه 5000 تومان
فصل 35: 122 میوز یک و دو 1 جلسه 5000 تومان
فصل 36: 123 مقایسه میتوز و میوز 2 جلسه 7000 تومان
فصل 37: 124 مقایسه فرد بالغ و نا بالغ در ژنتیک 1 جلسه 2000 تومان
فصل 38: 125 صفت تک ژنی و چند ژنی 3 جلسه 13000 تومان
فصل 39: 126 مفاهیم و مسائل گروه خونی 5 جلسه 24000 تومان
فصل 40: 127 مفاهیم و مسائل بیماری ها 5 جلسه 28000 تومان
فصل 41: 128 ژنتیک و رنگ ذرت 5 جلسه 25000 تومان
فصل 42: 129 جهش کوچک و بزرگ 2 جلسه 5000 تومان
فصل 43: 13 ای تی پی و انرژی ها در یاخته 3 جلسه 7000 تومان
فصل 44: 130 رانش 1 جلسه 2000 تومان
فصل 45: 131 شارش 1 جلسه 2000 تومان
فصل 46: 132 مالاریا و برتری ناخالص ها 3 جلسه 12000 تومان
فصل 47: 133 گونه زایی ها 1 جلسه 2000 تومان
فصل 48: 134 زیست فناوری و تکثیر ژن 3 جلسه 13000 تومان
فصل 49: 135 انتقال ژن به گیاه و باکتری 2 جلسه 7000 تومان
فصل 50: 136 مهندسی ژنتیک و واکسن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 51: 137 مهندسی پروتئین 1 جلسه 2000 تومان
فصل 52: 14 غشا یاخته 3 جلسه 9000 تومان
فصل 53: 15 عبور مواد از غشا 4 جلسه 12000 تومان
فصل 54: 16 پرتوین های غشا 4 جلسه 12000 تومان
فصل 55: 17 مینیون ها و هم انتقالی گلوکز 2 جلسه 4000 تومان
فصل 56: 18 تست های غشا و عبور مواد از آن 1 جلسه 3000 تومان
فصل 57: 19 اسکلت سلولی و انواع شکل غشا 2 جلسه 3000 تومان
فصل 58: 20 هسته 1 جلسه 2000 تومان
فصل 59: 21 از دنا تا کروموزوم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 60: 22 هاپلوئید ، دیپلوئید و تریپلوئید 4 جلسه 9000 تومان
فصل 61: 23 همانندسازی دنا 5 جلسه 20000 تومان
فصل 62: 24 رونویسی 3 جلسه 13000 تومان
فصل 63: 25 انواع رنا و پیرایش آن 2 جلسه 5000 تومان
فصل 64: 26 عملکرد انواع رنا 2 جلسه 6000 تومان
فصل 65: 27 شدت و میزان رونویسی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 66: 28 رونویسی در باکتری 4 جلسه 13000 تومان
فصل 67: 29 ریبوزوم و ترجمه 6 جلسه 20000 تومان
فصل 68: 30 سرنوشت پروتین ها 5 جلسه 17000 تومان
فصل 69: 31 شدت و مقدار پروتین سازی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 70: 32 سانتریول 1 جلسه 1000 تومان
فصل 71: 33 تاژک و مژک 2 جلسه 6000 تومان
فصل 72: 34 واکوئل 1 جلسه 3000 تومان
فصل 73: 35 باکتری و پلازمید 3 جلسه 11000 تومان
فصل 74: 36 شبکه اندوپلاسمی و گلژی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 75: 37 لیزوزوم 1 جلسه 3000 تومان
فصل 76: 38 میتوکندری 2 جلسه 4000 تومان
فصل 77: 39 داستانهای گلوکز 2 جلسه 6000 تومان
فصل 78: 40 کلروپلاست 1 جلسه 2000 تومان
فصل 79: 41 پوششی غده ای 5 جلسه 15000 تومان
فصل 80: 42 شناخت نورون 4 جلسه 10000 تومان
فصل 81: 43 شناخت نوروگلیا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 82: 44 معرفی هورمون های تیروئیدی و پاراتیروئیدی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 83: 45 معرفی هورمونهای پانکراس 1 جلسه 1000 تومان
فصل 84: 46 معرفی هورمونهای فوق کلیه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 85: 47 لایه های لوله گوارش،پوست،رگ و قلب 1 جلسه 2000 تومان
فصل 86: 48 معرفی رابطه قلب با اندامها 2 جلسه 5000 تومان
فصل 87: 49 مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت 2 جلسه 8000 تومان
فصل 88: 50 انواع روشهای تولید ای تی پی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 89: 51 ساختار شناسی شکل های انرژی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 90: 52 گلیکولیز 2 جلسه 7000 تومان
فصل 91: 53 اکسایش پیرووات 1 جلسه 3000 تومان
فصل 92: 54 کرپس 2 جلسه 6000 تومان
فصل 93: 55 زنجیره انتقال الکترون 3 جلسه 14000 تومان
فصل 94: 56 تخمیر و رادیکال های آزاد 3 جلسه 10000 تومان
فصل 95: 57 انواع بافت پوششی 4 جلسه 15000 تومان
فصل 96: 58 انواع بافت پیوندی 4 جلسه 14000 تومان
فصل 97: 59 انواع بافت ماهیچه ای و انقباض آن 8 جلسه 34000 تومان
فصل 98: 60 پتانسیل آرامش و عمل 2 جلسه 7000 تومان
فصل 99: 61 انتقال پیام عصبی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 100: 62 اناتومی اندام های گوارشی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 101: 63 لایه های لوله گوارش 2 جلسه 9000 تومان
فصل 102: 64 لایه شناسی دقیق معده 2 جلسه 8000 تومان
فصل 103: 65 معرفی پرز و ریز پرز 2 جلسه 5000 تومان
فصل 104: 66 عملکرد دستگاه گوارش 5 جلسه 20000 تومان
فصل 105: 67 جذب مواد در روده 3 جلسه 10000 تومان
فصل 106: 68 بیماری های گوارشی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 107: 69 بخش هادی و مبادله ای دستگاه تنفس 2 جلسه 9000 تومان
فصل 108: 70 گلبول قرمز از تولد تا پس از مرگ 5 جلسه 23000 تومان
فصل 109: 71 دم و بازدم،جنب و کنترل تنفس 3 جلسه 11000 تومان
فصل 110: 72 بلع،سرفه،عطسه و استفراغ 1 جلسه 3000 تومان
فصل 111: 73 انواع هواهای تنفسی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 112: 74 لایه های قلب 2 جلسه 10000 تومان
فصل 113: 75 کرونر،دریچه ها و باف گره ای قلب 4 جلسه 15000 تومان
فصل 114: 76 نوارقلب به روش 6170 6 جلسه 21000 تومان
فصل 115: 77 رگها 3 جلسه 13000 تومان
فصل 116: 78 دریچه ها و استثناها 2 جلسه 5000 تومان
فصل 117: 79 استثناهای مویرگی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 118: 80 تبادل مواد بین خون و بافت 2 جلسه 9000 تومان
فصل 119: 81 رابطه دستگاه عصبی با قلب 4 جلسه 14000 تومان
فصل 120: 82 فیل آودی سوار و گلبول های سفید 2 جلسه 8000 تومان
فصل 121: 83 انعقاد خون 1 جلسه 4000 تومان
فصل 122: 84 مواد دفعی نیتروژن دار 1 جلسه 4000 تومان
فصل 123: 85 کلیه و رگ های آن 3 جلسه 11000 تومان
فصل 124: 86 بومن و پدوسیت ها 2 جلسه 7000 تومان
فصل 125: 87 نفرون،تراوش،ترشح و بازجذب 2 جلسه 8000 تومان
فصل 126: 88 عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده حجم ادرار 2 جلسه 4000 تومان
فصل 127: 89 تخلیه ادرار 1 جلسه 2000 تومان
فصل 128: 90 مغز و نخاع و محافظت از آن 3 جلسه 13000 تومان
فصل 129: 91 اجزای مغز و هورمون رشد 2 جلسه 5000 تومان
فصل 130: 92 مینیونها و عملکرد اجزا مغز 1 جلسه 2000 تومان
فصل 131: 93 مغز گوسفند وماهی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 132: 94 انعکاس،سمپاتیک و پاراسمپاتیک 3 جلسه 10000 تومان
فصل 133: 95 انواع گیرنده ها 3 جلسه 11000 تومان
فصل 134: 96 بینایی 4 جلسه 15000 تومان
فصل 135: 97 کیاسمای بینایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 136: 98 بیماری های چشم 1 جلسه 3000 تومان
فصل 137: 99 گوش و شنوای 3 جلسه 18000 تومان