در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
گیاهی
دبیر: هومن روان پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 247000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 0101 لان و دیواره - دیواره سازی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 0102 لان و دیواره - لان مدل اول 3 جلسه 7000 تومان
فصل 3: 0103 لان و دیواره - لان مدل دوم 1 جلسه 2000 تومان
فصل 4: 0104 لان و دیواره - تستهای دیواره و لان 4 جلسه 11000 تومان
فصل 5: 0205 بافتهای گیاهی - مقدمه بافتهای گیاهی 4 جلسه 16000 تومان
فصل 6: 0206 بافتهای گیاهی - بافتهای گیاهی 4 جلسه 11000 تومان
فصل 7: 0207 بافتهای گیاهی - تستهای بافتهای گیاهی 3 جلسه 8000 تومان
فصل 8: 0308 ساختارهای نخستین - ساختارهای نخستین ریشه 3 جلسه 7000 تومان
فصل 9: 0309 ساختارهای نخستین - ساختارهای نخستین ساقه 3 جلسه 9000 تومان
فصل 10: 0310 ساختارهای نخستین - تستهای ساختارهای نخستین 5 جلسه 12000 تومان
فصل 11: 0411 ساختارهای پسین - ساختارهای پسین 5 جلسه 14000 تومان
فصل 12: 0412 ساختارهای پسین - تستهای ساختارهای پسین 2 جلسه 6000 تومان
فصل 13: 0513 تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن - تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن 4 جلسه 19000 تومان
فصل 14: 0514 تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن - تستهای تغذیه گیاهان و جانداران موثر در آن 4 جلسه 11000 تومان
فصل 15: 0615 انتقال مواد در گیاهان - انتقال مواد در گیاهان 7 جلسه 21000 تومان
فصل 16: 0616 انتقال مواد در گیاهان - نگهبان روزنه و باز و بسته شدن آن 6 جلسه 20000 تومان
فصل 17: 0617 انتقال مواد در گیاهان - تستهای انتقال مواد در گیاهان 3 جلسه 9000 تومان
فصل 18: 0718 تولید مثل غیر جنسی - تولید مثل غیر جنسی با استفاده از ریشه ، برگ و ساقه 2 جلسه 8000 تومان
فصل 19: 0719 تولید مثل غیر جنسی - تولید مثل غیر جنسی با استفاده از ساقه تخصیص یافته 3 جلسه 9000 تومان
فصل 20: 0720 تولید مثل غیر جنسی - فناوری و تکثیر گیاهان 4 جلسه 16000 تومان
فصل 21: 0721 تولید مثل غیر جنسی - تستهای تولید مثل غیر جنسی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 22: 0822 تولید مثل جنسی نهاندانگان - تولید مثل جنسی نهاندانگان 4 جلسه 13000 تومان
فصل 23: 0823 تولید مثل جنسی نهاندانگان - تستهای تولید مثل جنسی نهاندانگان 6 جلسه 18000 تومان
فصل 24: 0924 تکامل دانه در نهاندانگان - تکامل دانه در نهاندانگان 3 جلسه 10000 تومان
فصل 25: 0925 تکامل دانه در نهاندانگان - تستهای تکامل دانه در نهاندانگان 6 جلسه 18000 تومان
فصل 26: 1026 رویش دانه در نهاندانگان - رویش دانه در نهاندانگان 2 جلسه 7000 تومان
فصل 27: 1027 رویش دانه در نهاندانگان - تستهای رویش دانه در نهاندانگان 1 جلسه 3000 تومان
فصل 28: 1128 انواع میوه - انواع میوه 1 جلسه 3000 تومان
فصل 29: 1129 انواع میوه - تست های انواع میوه 1 جلسه 2000 تومان
فصل 30: 1230 طول عمر گیاهان - طول عمر گیاهان 1 جلسه 2000 تومان
فصل 31: 1231 طول عمر گیاهان - تستهای فصل 8 زیست یازدهم 2 جلسه 4000 تومان
فصل 32: 1332 هورمونهای گیاهی - اکسین 5 جلسه 14000 تومان
فصل 33: 1333 هورمونهای گیاهی - سیتوکینین 1 جلسه 3000 تومان
فصل 34: 1334 هورمونهای گیاهی - جیبرلین 3 جلسه 9000 تومان
فصل 35: 1335 هورمونهای گیاهی - اتیلن 1 جلسه 3000 تومان
فصل 36: 1336 هورمونهای گیاهی - آبسیزیک اسید 1 جلسه 1000 تومان
فصل 37: 1337 هورمونهای گیاهی - سالسیلیک اسید 1 جلسه 2000 تومان
فصل 38: 1438 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ گیاه به دما و نور 3 جلسه 7000 تومان
فصل 39: 1439 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ گیاه به گرانش و تماس 2 جلسه 5000 تومان
فصل 40: 1440 پاسخهای گیاهی به محرک ها - پاسخ دفاعی گیاهی در برابر عوامل هجومی 4 جلسه 14000 تومان