در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 مثلثات
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 65000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 نسبتهای مثلثاتی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 روابط بین نسبتهای مثلثاتی آلفا 2 جلسه 7000 تومان
فصل 3: 03 نسبتهای مثلثاتی با توانهای بالاتر 1 جلسه 4000 تومان
فصل 4: 04 سینوس آلفا و کسینوس آلفا در دایره مثلثاتی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 5: 05 تانژانت آلفا و کتانژانت آلفا در دایره مثلثاتی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 6: 06 زاویه شناسی در دایره مثلثاتی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 7: 07 یافتن نسبتهای مثلثاتی معروف از روی دایره 2 جلسه 4000 تومان
فصل 8: 08 ربع شناسی در دایره مثلثاتی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 9: 09 دسته زاویه های معروف در دایره مثلثاتی 4 جلسه 11000 تومان
فصل 10: 10 زوایای قرینه ، مکمل و متمم 2 جلسه 7000 تومان
فصل 11: 11 نسبتهای مثلثاتی آلفا+بتا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: 12 معرفی سینوس دو آلفا 3 جلسه 7000 تومان
فصل 13: 13 معرفی کسینوس دو آلفا 3 جلسه 9000 تومان
فصل 14: 14 روابط طلایی 2 جلسه 4000 تومان
فصل 15: 15 معرفی تانژانت 2 آلفا به عنوان ترمینال مثلثاتی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 16: 16 حل معادلات مثلثاتی به روش عقربه 5 جلسه 15000 تومان
فصل 17: 17 حل معادلات مثلثاتی به روش فرمولی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 18: 18 حل معادلات مثلثاتی خاص 1 جلسه 2000 تومان
فصل 19: 19 رسم نمودار توابع مثلثاتی 1 جلسه 2000 تومان