در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 دهم
دبیر: علیرضا یوسفیان پور پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 47٪ تخفیف 190000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 هدف شناسی (اصل هدف مندی) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 هدف شناسی (هدف آفرینش انسان) ثبت‌نام رایگان
فصل 3: 03 تست(هدف شناسی) 3 جلسه - 2 تا رایگان 12000 تومان
فصل 4: 04 انسان شناسی (خودشناسی) 1 جلسه 4000 تومان
فصل 5: 05 انسان شناسی (نفس اماره و لوامه) 1 جلسه 4000 تومان
فصل 6: 06 انسان شناسی(سرمایه ها و موانع) 4 جلسه 17000 تومان
فصل 7: 07 انسان شناسی (تناسب هدف و سرمایه) 1 جلسه 4000 تومان
فصل 8: 08 انسان شناسی (ابعاد وجود انسان) 1 جلسه 2000 تومان
فصل 9: 09 تست(انسان شناسی) 3 جلسه 11000 تومان
فصل 10: 10 معادشناسی(مقدمه) 1 جلسه 3000 تومان
فصل 11: 11 معادشناسی(نگرش ها درباره مرگ) 4 جلسه 21000 تومان
فصل 12: 12 تست(نگرش ها درباره مرگ) 3 جلسه 13000 تومان
فصل 13: 13 معادشناسی(اثار ماتقدم و ماتاخر) 2 جلسه 8000 تومان
فصل 14: 14 معادشناسی(ویژگی های برزخ) 3 جلسه 12000 تومان
فصل 15: 15 تست(اثار ماتاخر و برزخ) 2 جلسه 10000 تومان
فصل 16: 16 معادشناسی(مراحل قیامت) 4 جلسه 20000 تومان
فصل 17: 17 تست(مراحل قیامت) 2 جلسه 7000 تومان
فصل 18: 18 معادشناسی(بهشت و جهنم اخروی) 3 جلسه 13000 تومان
فصل 19: 19 معادشناسی(رابطه عمل با پاداش و کیفر) 2 جلسه 7000 تومان
فصل 20: 20 تست(بهشت و جهنم اخروی و رابطه عمل با پاداش و کیفر) 2 جلسه 6000 تومان
فصل 21: 21 معادشناسی(ضرورت معاد) 2 جلسه 11000 تومان
فصل 22: 22 معادشناسی(مکان معاد) 2 جلسه 14000 تومان
فصل 23: 23 معادشناسی(قطعی بودن معاد) 2 جلسه 8000 تومان
فصل 24: 24 تست(ضرورت و امکان معاد) 4 جلسه 21000 تومان
فصل 25: 25 سفر(مقدمه) 1 جلسه 5000 تومان
فصل 26: 26 سفر(اقدامات چهار گانه) 3 جلسه 12000 تومان
فصل 27: 27 سفر(اسوه و الگو) 1 جلسه 3000 تومان
فصل 28: 28 تست (سفر) 2 جلسه 5000 تومان
فصل 29: 29 عشق(راه های افزایش محبت به خدا) 5 جلسه 22000 تومان
فصل 30: 30 عشق(ارزش انسان) 1 جلسه 3000 تومان
فصل 31: 31 عشق(تحلیل متن کتاب) 1 جلسه 4000 تومان
فصل 32: 32 تست(عشق) 3 جلسه 14000 تومان
فصل 33: 33 تقوا(نماز و روزه) 3 جلسه 19000 تومان
فصل 34: 34 تقوا(رابطه های مهم) 2 جلسه 8000 تومان
فصل 35: 35 تست(تقوا) 1 جلسه 6000 تومان
فصل 36: 36 پوشش و آراستگی(مقبولیت،عفاف،آراستگی) 3 جلسه 10000 تومان
فصل 37: 37 پوشش و آراستگی(حدود و علت حجاب) 2 جلسه 7000 تومان
فصل 38: 38 پوشش و آراستگی(رابطه عفاف و آراستگی) 1 جلسه 5000 تومان
فصل 39: 39 تست(پوشش و آراستگی) 2 جلسه 7000 تومان