در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
11 حد و پیوستگی
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 30٪ تخفیف 125000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مفهوم حد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 حد در نقاط ابتدا ، انتها و میانی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 3: 03 حد بی نهایت و حد در بی نهایت 1 جلسه 4000 تومان
فصل 4: 04 تقسیم حدی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 5: 05 تفاوت و تشابه ( تقریبا و دقیقا ) 1 جلسه 4000 تومان
فصل 6: 06 محاسبه حدود غیر مبهم 3 جلسه 9000 تومان
فصل 7: 07 چه زمان حد در بینهایت موجود نیست ؟ 3 جلسه 10000 تومان
فصل 8: 08 حد توابع با دامنه گنگ و گویا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 9: 09 بررسی حد و پیوستگی توابع شامل جزء صحیح 3 جلسه 11000 تومان
فصل 10: 10 بازه پیوستگی 2 جلسه 5000 تومان
فصل 11: 11 نقش خیاط در پیوستگی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 12: 12 انواع صفر صفرم 2 جلسه 8000 تومان
فصل 13: 13 صفر صفرم مثلثاتی 4 جلسه 14000 تومان
فصل 14: 14 صفر صفرم های جبری 1 جلسه 2000 تومان
فصل 15: 15 چه زمانی از هوپیتال استفاده کنیم 3 جلسه 12000 تومان
فصل 16: 16 حد بی نهایت بی نهایتم 5 جلسه 19000 تومان
فصل 17: 17 حد بی نهایت منهای بی نهایت رادیکالی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 18: 18 حد بی نهایت منهای بی نهایت کسری 4 جلسه 16000 تومان
فصل 19: 19 حد بی نهایت منهای بی نهایت کسری رادیکالی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 20: 20 قضیه فشردگی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 21: 21 دقیقا کجایی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 22: 22 پیوستگی توابع چند ضابطه ای (عادی ) 3 جلسه 10000 تومان
فصل 23: 23 پیوستگی توابع چند ضابطه ای ( رفع ابهامی ) 4 جلسه 14000 تومان