در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
01 ترجمه
دبیر: محمد واعظی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 41٪ تخفیف 173000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 ترجمه معانی فعل و مصدر ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 ترجمه جمله اسمیه و فعلیه 1 جلسه 3000 تومان
فصل 3: 03 ترجمه ماضی استمراری،بعید،لم لما 2 جلسه 16000 تومان
فصل 4: 04 ترجمه-معلوم و مجهول 1 جلسه 9000 تومان
فصل 5: 05 ترجمه-مضارع و منصوب 2 جلسه 15000 تومان
فصل 6: 06 ترجمه-جملات شرطی 2 جلسه 13000 تومان
فصل 7: 07 ترجمه-ضمیر 2 جلسه 12000 تومان
فصل 8: 08 ترجمه اسم موصول 1 جلسه 3000 تومان
فصل 9: 09 تست جمع بندی فعل و ضمیر 1 جلسه 8000 تومان
فصل 10: 10 ترجمه اسم اشاره 2 جلسه 11000 تومان
فصل 11: 11 ترجمه ترکیب وصفی و اضافی و معرفه،نکره بودن آنها 3 جلسه 18000 تومان
فصل 12: 12 ترجمه ادغام ترکیب وصفی و اضافی 2 جلسه 11000 تومان
فصل 13: 13 ترجمه جمله حصریه 2 جلسه 15000 تومان
فصل 14: 14 ترجمه نکات ابتدایی جمله (خبر مقدم) 1 جلسه 7000 تومان
فصل 15: 15 ترجمه لای نفی جنس 1 جلسه 5000 تومان
فصل 16: 16 ترجمه جمع بندی اسم اشاره-ترکیب وصفی و اضافی -خبرمقدم-جماتت حصریه 1 جلسه 7000 تومان
فصل 17: 17 ترجمه نواسخ(حروف مشبه الفعل) 1 جلسه 7000 تومان
فصل 18: 18 ترجمه اعداد 2 جلسه 11000 تومان
فصل 19: 19 ترجمه کل،کل من،احد احدی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 20: 20 ترجمه فارسی به عربی 1 جلسه 5000 تومان
فصل 21: 21 ترجمه مفعول مطلق 2 جلسه 10000 تومان
فصل 22: 22 ترجمه حال 1 جلسه 5000 تومان
فصل 23: 23 ترجمه تمیز 1 جلسه 8000 تومان
فصل 24: 24 ترجمه تست های 4به4 (عین صحیح والخطا) 1 جلسه 5000 تومان
فصل 25: 25 جمع بندی کامل ترجمه،قسمت اول 2 جلسه 8000 تومان
فصل 26: 26 جمع بندی کامل ترجمه 3 جلسه 27000 تومان
فصل 27: 27 ترجمه اعداد 5 جلسه 35000 تومان
فصل 28: 28 ترجمه ساعت و محاسبات ریاضی 3 جلسه 15000 تومان