در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
11 الکتریسیته ساکن
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 24٪ تخفیف 57000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 213 درسنامه جامع الکتریسیته ساکن ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 214 الکتروسکوپ 1 جلسه 1000 تومان
فصل 3: 215 تستهای الکتروسکوپ 10 جلسه 31000 تومان
فصل 4: 216 اثر همسان 1 جلسه 3000 تومان
فصل 5: 217 تعادل میدانی 1 جلسه 3000 تومان
فصل 6: 218 تستهای تعادل میدانی 3 جلسه 8000 تومان
فصل 7: 219 جابجایی موثر 2 جلسه 6000 تومان
فصل 8: 220 تستهای جا به جایی موثر 2 جلسه 7000 تومان
فصل 9: 221 مقایسه چگالی های سطحی بار 1 جلسه 1000 تومان
فصل 10: 222 تستهای مقایسه چگالی های سطحی بار 1 جلسه 1000 تومان
فصل 11: 223 درسنامه جامع خازن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 12: 224 تستهای خازن 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 225 تاثیر دی الکتریک در خازن 1 جلسه 2000 تومان
فصل 14: 226 تستهای تاثیر دی الکتریک در خازن 3 جلسه 9000 تومان