در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جانوری
دبیر: رضا شعبانی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 22٪ تخفیف 130000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 مبانی جانوری(دستگاه ها و رابطه ها ) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مبانی جانوری(همولوگ و آنالوگ) 4 جلسه 15000 تومان
فصل 3: 03 مبانی جانوری (رفتارشناسی) 3 جلسه 13000 تومان
فصل 4: 04 اسفنج 1 جلسه 2000 تومان
فصل 5: 05 کیسه تنان-هیدر 1 جلسه 3000 تومان
فصل 6: 06 کیسه تنان-عروس دریایی 1 جلسه 2000 تومان
فصل 7: 07 کسیه تنان-شقایق دریایی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 8: 08 کرم ها-کرم خاکی 3 جلسه 10000 تومان
فصل 9: 09 کرم ها-پلاناریا 1 جلسه 3000 تومان
فصل 10: 10 کرم ها-کرم کبد و کرم کدو 1 جلسه 3000 تومان
فصل 11: 11 نرم تنان-حلزون 1 جلسه 3000 تومان
فصل 12: 12 بندپایان-خرچنگ و میگو 2 جلسه 5000 تومان
فصل 13: 13 بندپایان-حشرات 4 جلسه 18000 تومان
فصل 14: 14 بندپایان-ملخ 3 جلسه 8000 تومان
فصل 15: 15 بندپایان-زنبور 3 جلسه 9000 تومان
فصل 16: 16 بندپایان-جیرجیرک و سوسک 1 جلسه 4000 تومان
فصل 17: 17 خارپوستان-ستاره دریایی 1 جلسه 4000 تومان
فصل 18: 18 ماهی ها 2 جلسه 10000 تومان
فصل 19: 19 دوزیستان 4 جلسه 14000 تومان
فصل 20: 20 خزندگان 2 جلسه 6000 تومان
فصل 21: 21 پرندگان 2 جلسه 6000 تومان
فصل 22: 22 پستانداران 6 جلسه 23000 تومان
فصل 23: 23 جمع بندی در جمع بندی جانوری 1 جلسه 5000 تومان