در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
02 قواعد
دبیر: محمد واعظی پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 39٪ تخفیف 347000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 29 زمان فعل مضارع و انواع ماضی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 30 انواع لام 1 جلسه 9000 تومان
فصل 3: 31 زمان فعل ( امر ، نفی ، نهی ) و صیغه افعال 3 جلسه 26000 تومان
فصل 4: 32 بابهای ثلاثی مزید و نکات آن 3 جلسه 25000 تومان
فصل 5: 33 لازم و متعدی 4 جلسه 35000 تومان
فصل 6: 34 معلوم و مجهول 2 جلسه 18000 تومان
فصل 7: 35 تکنیکهای حل معلوم و مجهول 4 جلسه 40000 تومان
فصل 8: 36 معتلات و طریقه استفاده از نکات آن در فعل 4 جلسه 25000 تومان
فصل 9: 37 اسم از لحاظ جنس 1 جلسه 5000 تومان
فصل 10: 38 اسم از لحاظ تعداد 1 جلسه 6000 تومان
فصل 11: 39 معرفه و نکره 1 جلسه 9000 تومان
فصل 12: 40 انواع من و ما 1 جلسه 7000 تومان
فصل 13: 41 جامد و مشتق 2 جلسه 14000 تومان
فصل 14: 42 تکنیکهای حل تحلیل صرفی فعل 3 جلسه 21000 تومان
فصل 15: 43 تکنیکهای حل تحلیل الصرفی 2 جلسه 9000 تومان
فصل 16: 44 آشنائی با اعراب و و علامتهای اعراب 5 جلسه 40000 تومان
فصل 17: 45 اعراب فعل مضارع 3 جلسه 20000 تومان
فصل 18: 46 طریقه حل شکل 6 جلسه 50000 تومان
فصل 19: 47 طریقه حل شکل ( عین خطا ) 3 جلسه 19000 تومان
فصل 20: 48 نواسخ ( افعال ناقصه - حروف مشبه بالفعل - لای نفی جنس ) 4 جلسه 30000 تومان
فصل 21: 49 مفعول مطلق 5 جلسه 43000 تومان
فصل 22: 50 حال 4 جلسه 32000 تومان
فصل 23: 51 تستهای حال 2 جلسه 12000 تومان
فصل 24: 52 مستثنی 4 جلسه 25000 تومان
فصل 25: 53 جمله وصفیه ( نعت جمله ) 3 جلسه 15000 تومان
فصل 26: 54 درک مطلب 4 جلسه 37000 تومان