در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
12 مشتق
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 32٪ تخفیف 187000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 شیب شناسی و تانژانت آلفا ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مفهوم نموداری مشتق در نقطه 2 جلسه 6000 تومان
فصل 3: 03 مفهوم مشتق راست و چپ 4 جلسه 14000 تومان
فصل 4: 04 مشتق پذیری در نقاط ابتدا و انتها 1 جلسه 1000 تومان
فصل 5: 05 تعریف ریاضی مشتق 2 جلسه 5000 تومان
فصل 6: 06 مشتق گیری یک لایه ای 1 جلسه 3000 تومان
فصل 7: 07 مشتق گیری چند لایه ای 2 جلسه 4000 تومان
فصل 8: 08 مشتق در نقطه ( عادی ) 6 جلسه 21000 تومان
فصل 9: 09 مشتق در ریشه 3 جلسه 8000 تومان
فصل 10: 10 مشتق پذیری توابع چند ضابطه ای 1 جلسه 4000 تومان
فصل 11: 11 معادله خط مماس و قائم 4 جلسه 14000 تومان
فصل 12: 12 آهنگ تغییرات 5 جلسه 20000 تومان
فصل 13: 13 نقاط بحرانی 3 جلسه 10000 تومان
فصل 14: 14 نقاط اکسترمم نسبی 2 جلسه 6000 تومان
فصل 15: 15 نقاط اکسترمم مطلق 4 جلسه 14000 تومان
فصل 16: 16 نقطه عطف 2 جلسه 6000 تومان
فصل 17: 17 نمودار شناسی توابع چند جمله ای 7 جلسه 28000 تومان
فصل 18: 18 نمودار شناسی توابع تجزیه شده 8 جلسه 29000 تومان
فصل 19: 19 یافتن اکسترمم به روش میانگین منتظری 4 جلسه 13000 تومان
فصل 20: 20 نقش ریشه و بازو در نمودار شناسی 2 جلسه 5000 تومان
فصل 21: 21 اکسترمم های یک تابع خاص 2 جلسه 5000 تومان
فصل 22: 22 مفهوم بهینه سازی 2 جلسه 8000 تومان
فصل 23: 23 قضیه 1 و 2 بهینه سازی 4 جلسه 16000 تومان
فصل 24: 24 قضیه 3 و 4 بهینه سازی 3 جلسه 11000 تومان
فصل 25: 25 قضایای 1و2و3و4 بهینه سازی در یک نگاه 1 جلسه 2000 تومان
فصل 26: 26 بهینه سازی در توابع چند جمله ای خاص 4 جلسه 14000 تومان
فصل 27: 27 بهینه سازی تابع درجه 2 3 جلسه 10000 تومان