در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
13 مجموعه و بازه
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 0٪ تخفیف 28000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 جبر مجموعه ها ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 اصل شمول و عدم شمول 3 جلسه 9000 تومان
فصل 3: 03 عضویت و زیر مجموعه 2 جلسه 5000 تومان
فصل 4: 04 مجموعه های متناهی و نا متناهی 2 جلسه 5000 تومان
فصل 5: 05 تستهای مربوط به قوانین جبر مجموعه ها 2 جلسه 5000 تومان
فصل 6: 06 مجموعه به صورت بازه 2 جلسه 4000 تومان