در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
03 تبدیل توابع
دبیر: عبدالرضا منتظری پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 14٪ تخفیف 32000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 01 وضعیت یک نمودار در اطراف ریشه ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 آشنایی با نمودار توابع نمایی و لگاریتمی 2 جلسه 7000 تومان
فصل 3: 03 نمودار توابع معروف در یک نگاه 1 جلسه 3000 تومان
فصل 4: 04 انتقال ، انقباض ، انبساط توابع 6 جلسه 20000 تومان
فصل 5: 05 یافتن دامنه توابع مرکب به روش ماشین 2 جلسه 7000 تومان