در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
09 ویژگیهای مواد
دبیر: پیمان کامیار پروژه ۶۰ (آموزش) پروژه ۶۰-۴۰ خرید یکجای کل فصل ها با 31٪ تخفیف 46000 تومان
فصل‌ها
فصل 1: 178 درسنامه جامع ویژگی های مواد ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 179 تستهای ویژگی های مواد 3 جلسه 8000 تومان
فصل 3: 180 فشار پیمانه ای 1 جلسه 1000 تومان
فصل 4: 181 تستهای فشار پیمانه ای 1 جلسه 3000 تومان
فصل 5: 182 مفهوم عمق 1 جلسه 1000 تومان
فصل 6: 183 تستهای عمق 1 جلسه 3000 تومان
فصل 7: 184 اختلاف عمق و فشار 1 جلسه 2000 تومان
فصل 8: 185 فشار در جو 1 جلسه 1000 تومان
فصل 9: 186 تستهای فشار در جو 1 جلسه 2000 تومان
فصل 10: 187 ظروف بد شکل 1 جلسه 2000 تومان
فصل 11: 188 تستهای ظروف بد شکل 1 جلسه 1000 تومان
فصل 12: 189 اعداد کاربردی در فشار 1 جلسه 1000 تومان
فصل 13: 190 تستهای اعداد کاربردی در فشار 2 جلسه 5000 تومان
فصل 14: 191 جا به جایی مایع در لوله یو شکل 1 جلسه 1000 تومان
فصل 15: 192 تستهای جابجایی مایع در لوله یو شکل 2 جلسه 7000 تومان
فصل 16: 193 سانتی متر جیوه 1 جلسه 1000 تومان
فصل 17: 194 تستهای سانتی متر جیوه 2 جلسه 5000 تومان
فصل 18: 195 بارو متر 1 جلسه 2000 تومان
فصل 19: 196 تستهای بارو متر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 20: 197 نیروی درون و برون 1 جلسه 2000 تومان
فصل 21: 198 تستهای نیروی درون و برون 1 جلسه 2000 تومان
فصل 22: 199 مانومتر 1 جلسه 1000 تومان
فصل 23: 200 تستهای مانومتر 2 جلسه 4000 تومان
فصل 24: 201 جهت گیری نیرو 1 جلسه 1000 تومان
فصل 25: 202 تستهای جهت گیری نیرو 1 جلسه 1000 تومان
فصل 26: 203 نیروی شناوری 1 جلسه 1000 تومان
فصل 27: 204 تستهای نیروی شناوری 2 جلسه 4000 تومان
فصل 28: 205 اصل برنولی 1 جلسه 1000 تومان
فصل 29: 206 تستهای اصل برنولی 1 جلسه 3000 تومان