در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
08 تابع متناوب » 05 یافتن پارامترهای مجهول در سوالات متناوب » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 24٪ تخفیف 16000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مفهوم دوره تناوب ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 دوره تناوب توابع معروف جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 3: 03 اعمال جبری روی توابع متناوب جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: 04 انتقال انقباض انبساط روی توابع متناوب جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 5: 05 یافتن پارامترهای مجهول در سوالات متناوب جلسه - تا رایگان 9000 تومان