در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
1202 دوازدهم درس دوم » 02 جملات شرطی نوع2 درس2 دوازدهم » 01 قسمت اول.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 33٪ تخفیف 82000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 نشانگرهای شبه جملات وصفی درس2 دوازدهم ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 جملات شرطی نوع2 درس2 دوازدهم جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 3: 03 تست جامع گرامر درس1و2 دوازدهم جلسه - تا رایگان 36000 تومان
فصل 4: 04 واژگان درس2 دوازدهم01 جلسه - تا رایگان 26000 تومان
فصل 5: 05 واژگان درس2 دوازدهم02 جلسه - تا رایگان 24000 تومان
فصل 6: 06 تست واژگان درس2 دوازدهم جلسه - تا رایگان 24000 تومان