در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
جانوری » 14 بندپایان-ملخ » 03 قسمت سوم.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 22٪ تخفیف 130000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 01 مبانی جانوری(دستگاه ها و رابطه ها ) ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 02 مبانی جانوری(همولوگ و آنالوگ) جلسه - تا رایگان 15000 تومان
فصل 3: 03 مبانی جانوری (رفتارشناسی) جلسه - تا رایگان 13000 تومان
فصل 4: 04 اسفنج جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 5: 05 کیسه تنان-هیدر جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: 06 کیسه تنان-عروس دریایی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 7: 07 کسیه تنان-شقایق دریایی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 8: 08 کرم ها-کرم خاکی جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 9: 09 کرم ها-پلاناریا جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 10: 10 کرم ها-کرم کبد و کرم کدو جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 11: 11 نرم تنان-حلزون جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 12: 12 بندپایان-خرچنگ و میگو جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 13: 13 بندپایان-حشرات جلسه - تا رایگان 18000 تومان
فصل 14: 14 بندپایان-ملخ جلسه - تا رایگان 8000 تومان
فصل 15: 15 بندپایان-زنبور جلسه - تا رایگان 9000 تومان
فصل 16: 16 بندپایان-جیرجیرک و سوسک جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 17: 17 خارپوستان-ستاره دریایی جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 18: 18 ماهی ها جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 19: 19 دوزیستان جلسه - تا رایگان 14000 تومان
فصل 20: 20 خزندگان جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 21: 21 پرندگان جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 22: 22 پستانداران جلسه - تا رایگان 23000 تومان
فصل 23: 23 جمع بندی در جمع بندی جانوری جلسه - تا رایگان 5000 تومان