در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
06 فیزیک اتمی » 133 تستهای رشته های طیفی » 03.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 36٪ تخفیف 34000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 123 الکترون ولت ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 124 انواع کمیت فتون و نظریه پلانک جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: 125 تستهای تکمیلی نظریه پلانک جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 4: 126 اثر فتوالکتریک جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 5: 127 طیف جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 6: 128 سری طیف‌های هیدروژن جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 7: 129 تستهای سری طیفهای هیدروژن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: 130 الگوی اتمی تامسون و رادرفورد جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: 131 الگوی اتمی بوهر جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 10: 132 استخراج رشته های طیفی از مدل بوهر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: 133 تستهای رشته های طیفی جلسه - تا رایگان 6000 تومان
فصل 12: 134 انتقال هم ارز جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 13: 135 لیزر جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 14: 136 تستهای لیزر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 15: 137 اثر فتوالکتریک رشته ریاضی جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 16: 138 معمای زندانی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 17: 139 تستهای معمای زندانی جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 18: 140 تاثیر فرکانس بر انرژی جنبشی الکترونها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 19: 141 تستهای تاثیر فرکانس بر انرژی جنبشی الکترونها جلسه - تا رایگان 8000 تومان