در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
07 فیزیک هسته ای » 142 معرفی هسته و رابطه جرم انرژی » 01.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 30٪ تخفیف 19000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 142 معرفی هسته و رابطه جرم انرژی ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 143 تستهای معرفی هسته و رابطه جرم انرژی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 3: 144 انرژی بستگی هسته ها جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: 145 تستهای انرژی بستگی هسته ها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: 146 مقایسه سطوح انرژی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 6: 147 تستهای مقایسه سطوح انرژی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: 148 واپاشی های هسته ای جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: 149 تستهای واپاشی های هسته ای جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 9: 150 واپاشی های مرکب جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 10: 151 تستهای واپاشی های مرکب جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 11: 152 نیمه عمر جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 12: 153 تستهای نیمه عمر جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 13: 154 مفهوم انرژی هسته ای جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 14: 155 غنی سازی اورانیوم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 15: 156 راکتور هسته ای جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 16: 157 تستهای راکتور هسته ای جلسه - تا رایگان 2000 تومان