در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
08 اندازه گیری » 174 تستهای چگالی » 02.mp4
خرید یکجای کل فصل ها با 28٪ تخفیف 48000 تومان
سایر جلسات
فصل 1: 158 درسنامه جامع اندازه گیری ثبت‌نام رایگان
فصل 2: 159 تستهای اندازه گیری جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 3: 160 آشنایی با یکاهای حجم جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 4: 161 نماد علمی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 5: 162 رقم های با معنا جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 6: 163 بازی با پیشوندها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 7: 164 تستهای بازی با پیشوندها جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 8: 165 رقم غیر قطعی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 9: 166 دقت و خطا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 10: 167 استخراج خطا جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 11: 168 تستهای استخراج خطا جلسه - تا رایگان 10000 تومان
فصل 12: 169 کولیس و ریزسنج جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 13: 170 تستهای کولیس و ریز سنج جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 14: 171 گرد کردن جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 15: 172 تستهای گرد کردن جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 16: 173 چگالی جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 17: 174 تستهای چگالی جلسه - تا رایگان 11000 تومان
فصل 18: 175 حجم واقعی و حجم ظاهری جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 19: 176 چگالی مخلوط ها جلسه - تا رایگان 1000 تومان
فصل 20: 177 تستهای چگالی مخلوط جلسه - تا رایگان 11000 تومان