در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
ریاضی ۲ (شب امتحانی) » تابع » یک قسمت
خرید یکجای کل فصل ها با 50٪ تخفیف 11500 تومان
سایر جلسات
فصل 1: الگو و دنباله جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 2: تابع جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: توابع خاص ، تعیین علامت جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 4: لگاریتم جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 5: مثلثات جلسه - تا رایگان 5000 تومان
فصل 6: ماتریس جلسه - تا رایگان 3000 تومان
فصل 7: ترکیبیات جلسه - تا رایگان 3000 تومان