در ادامه یک کد تایید برای شما پیامک می شود .
زیست ۲ (ویژه نهایی) » دستگاه عصبی » دستگاه عصبی
خرید یکجای کل فصل ها با 26٪ تخفیف 14900 تومان
سایر جلسات
فصل 1: دستگاه عصبی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 2: ایمنی بدن جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 3: حواس جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 4: هورمون ها و دستگاه درون ریز ثبت‌نام رایگان
فصل 5: ماده ژنتیک جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 6: کروموزوم ها و میتوز جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 7: میوز و تولید مثل جنسی جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 8: ژنتیک و خاستگاه آن جلسه - تا رایگان 4000 تومان
فصل 9: تولید مثل گیاهان ثبت‌نام رایگان
فصل 10: رشد و نمو در گیاهان جلسه - تا رایگان 2000 تومان
فصل 11: تولیدمثل و رشد و نمو در جانوارن جلسه - تا رایگان 2000 تومان